Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO anchemplus.pl

Szanowni Państwo, dbając o jakość świadczonych przez nasz Sklep Internetowy usług, przygotowaliśmy dla Państwa Regulamin Korzystania ze Sklepu Internetowego „anchemplus.pl” zwany dalej „Regulaminem”. W regulaminie znajdą Państwo zasady dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz informacje, które są niezbędne do składania Zamówień w Sklepie Internetowym.

Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zapraszamy zatem do zapoznania się z pełną treścią regulaminu.

§1. SŁOWNIK POJĘĆ

W Regulaminie użyliśmy poniższych pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego tj. sklep@anchemplus.pl.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.
 4. Koszyk – udostępniona indywidualnie dla Klienta przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość zbierać niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.
 5. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Klienta podany w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację.
 6. Produkt – dostępna w ofercie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Sklep Internetowy – Sklep prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca – sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest przedsiębiorstwo ANCHEM PLUS MARIUSZ MALCZEWSKI z siedzibą pod adresem woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Praga-Południe, miejsc. Warszawa, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, nr 56, 03-982, poczta Warszawa, NIP: 1180362796, Numer REGON: 384058915, numer telefonu: +48 22 350 77 07, adres e-mai: kontakt@anchemplus.pl.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana między Sprzedawcą, a Klientem na odległość, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient określa jej szczegóły.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klienta w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Informację na temat metod ochrony danych osobowych stosowanych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi Załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Momentem zawarcia umowy Sprzedaży jest moment otrzymania Powiadomienia o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem.
 4. W celu korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączona obsługa plików cookies.

§3. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym odbywa się bez konieczności rejestracji Konta Klienta, w 3 prostych krokach.
 2. W pierwszej kolejności Klient dokonuje wyboru Produktu z oferty Sprzedawcy opublikowanej w ramach stron i podstron Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem domenowym https://anchemplus.pl/sklep/. Wybór Produktu następuje poprzez określenie jego parametrów takich jak ilość oraz klikniecie w przycisk DODAJ DO KOSZYKA.
 3. Po kliknięciu w przycisk DODAJ DO KOSZYKA wybrane Produkty przenoszone są do Koszyka, po czym Klient ma możliwość kontynuowania zakupów. Aby zakończyć dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym wystarczy kliknąć w ikonę Koszyka widoczną w prawym dolnym rogu Sklepu Internetowego a następnie przycisk PODSUMOWANIE lub ZAMÓWIENIE.
 4. Klikając w przycisk PODSUMOWANIE Klient przenoszony jest do Koszyka, gdzie ma możliwość sprawdzenia informacji o Produkcie oraz jego ilości czy ewentualnego sprawdzenia kosztów dostawy. Finalizacja zamówienia następuje poprzez kliknięcie w przycisk ZAMÓWIENIE lub z poziomu koszyka PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI
 5. Po kliknięciu w przycisk ZAMÓWIENIE lub PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI Klient rozpoczyna drugi krok procesu sprzedaży polegający na złożeniu Zamówienia. Składanie Zamówienia odbywa się poprzez uzupełnienie interaktywnego formularza wprowadzając wymagane przez ten formularz dane oraz składając wymagane oświadczenia woli.
 6. Ostateczne potwierdzenie złożenia Zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ. Warto pamiętać, że samo złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca sprawdza czy może ono zostać przyjęte do realizacji.
 7. Trzecim krokiem w procesie sprzedaży jest przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę, co potwierdzane jest specjalnym Powiadomieniem, którego otrzymanie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży na odległość. Z chwilą otrzymania Powiadomienia Klient i Sprzedawca zawierają Umowę Sprzedaży wybranego przez Klienta Produktu.
 8. Składanie Zamówień odbywa się 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 9. Klient ma możliwość poprosić Sprzedawcę o ofertę przygotowaną indywidualnie pod jego potrzeby. W celu uzyskania oferty indywidualnej Klient na etapie wybierania Produktu z oferty Sklepu Internetowego proszony jest o kliknięcie w przycisk OFERTA INDYWIDUALNA. Po Kliknięciu w ten przycisk Klient proszony jest o uzupełnienie interaktywnego formularza wprowadzając wymagane przez ten formularz dane oraz składając wymagane oświadczenia woli. Odpowiedź na zapytanie o ofertę indywidualną nastąpi w formie przesłania Klientowi przez Sprzedawcę specjalnego Powiadomienia.

§4. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Płatność za zakupione Produkty może zostać zrealizowana przelewem bankowym na konto Sprzedawcy.
 2. Dostawa zakupionych Produktów jest realizowana przy pomocy zewnętrznego przewoźnika/ firmy kurierskiej wybranej przez Sprzedawcę.
 3. Przeciętny czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi do 10 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania należności za złożone Zamówienie. W wyjątkowych okolicznościach wysyłka towaru następuje po wyżej wskazanym terminie, o czym Sprzedawca poinformuję Klienta w oddzielnym Powiadomieniu, po uprzednim ustaleniu wskazanego terminu z Klientem.
 4. O realizacji Zamówienia oraz wysyłce Klient informowany jest poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania Zamówienia.
 5. Przy odbiorze przesyłki Klient jest proszony o dokładne sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletność zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki lub obecności kuriera dokonać jej otwarcia, ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Pozwoli to na natychmiastowe rozwiązanie zaistniałego problemu.

§5. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca względem Klienta odpowiada, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz Dyrektywą 1999/44/EC z 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.
 2. Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Korzystając z tego prawa Klient proszony jest o precyzyjnie opisanie występującej wady Produktu.
 3. Sprzedawca w dbałości o rzetelną realizację Zamówień zwraca uwagę na to, że mogą wystąpić różnice w kolorze Produktów wynikające z różnic w ustawieniach ekranu/monitora w urządzeniu. W związku z powyższym Sprzedawca nie odpowiada za różnice w kolorach spowodowane przekłamaniami urządzenia należącego do Klienta oraz za wady towaru powstałe nie z jego winy
 4. Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Produktu Klient jest proszony o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości elektronicznej ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia przez Klienta Reklamacji.
 6. Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

§6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta lub jest osobą fizyczną zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego , która z czynności nastąpiła później.
 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy złożyć odpowiednie oświadczenie woli i przesłać je Sprzedawcy razem z zakupionym Produktem oraz informacją o rachunku bankowym Klienta, na który zostanie dokonany zwróć ceny Produktu.
 3. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Klient ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 4. Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Każdy Klient posiadający status, o którym mowa w §6 pkt.1 ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:
  1. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, Umowy.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 lipca 2021 roku do odwołania.

 

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu