22 350 77 07
kontakt@anchemplus.pl

Czym jest chromatografia jonowa?

Chromatografia jonowa to jedna z kilku chromatograficznych metod separacyjnych znajdujących zastosowanie w analityce chemicznej. Jest jedna z najbardziej popularnych metod oznaczania nieorganicznych kationów i anionów. Można przy jej pomocy oznaczać również niektóre związki organiczne takie jak kwasy, estry, surfaktanty czy cukry.

Ogólna zasada pracy chromatografu jonowego polega na rozdziale poszczególnych anionów lub kationów na kolumnie chromatograficznej i ich detekcji przy pomocy różnego rodzaju detektorów po wyjściu z kolumny. Podstawowymi elementami systemu chromatografu jonowego są: pompa eluentu, system dozowania próbki, kolumna chromatograficzna i detektor.

Całość sterowana jest zwykle przez komputer za pomocą specjalistycznego oprogramowania służącego również do zbierania i przetwarzania wyników analiz. Pompa eluentu ma za zadanie stabilne tłoczenie fazy ruchomej przez układ i może być dodatkowa wspomagana przez układ zmieniający jej skład czyli generator gradientu eluentu.

Kolumna służy do rozdziału analizowanych związków i poprzedzona jest kolumną zabezpieczającą zapobiegającą wprowadzaniu zanieczyszczeń na kolumnę analityczną. Kolumna dobierana jest w zależności od rodzaju analizowanych jonów, matrycy próbki, spodziewanych stężeń jonów tak aby dokonać maksymalnie efektywnego rozdziału poszczególnych jonów. Inne kolumny stosowane są przy analizie anionów a inne w przypadku kationów. Kolejnym elementem chromatografu jonowego jest detektor.

Zwykle jest to detektor konduktometryczny poprzedzony supresorem który służy do tłumienia przewodnictwa eluentu aby maksymalnie wykorzystać możliwości detektora. Innymi detektorami stosowanymi w tej technice są detektory UV-Vis, elektrochemiczne czy spektrometry mas. Istotnym elementem systemu jest też chromatograficzny program komputerowy dzięki któremu można sterować aparatem, zbierać dane z detektorów, przetwarzać i analizować je oraz przechowywać.

czym jest chromatografia

Chromatograf jonowy znajduje zastosowanie głównie w analizie wody pitnej, wód powierzchniowych i przemysłowych oraz ściekach.

Służy również do analizy kationów i anionów znajdujących się w atmosferze, żywności, napojach, rudach metali, farmacji. Może znaleźć zastosowanie w takich nietypowych dziedzinach jak elektronika do analizy komponentów elektronicznych czy w elektrowniach atomowych do analizy wody chłodzącej reaktor jądrowy.

Oferta firmy Anchem Plus zawiera chromatografy jonowe firmy SHINE jednego z największych producentów tego typu aparatury na dalekim wschodzie. W skład oferty wchodzi szeroka gama urządzeń od prostych systemów manualnych po gradientowe systemy dwukanałowych chromatografów wyposażonych w automatyczne dozowniki.