22 350 77 07
kontakt@anchemplus.pl

Chromatograf

Czym jest Chromatograf?

To specjalistyczne urządzenie diagnostyczno-laboratoryjne służące do wykonywania chromatografii. Natomiast sama metoda badawcza, zwana właśnie chromatografią, służy do rozdzielania lub badania składu mieszanin związków chemicznych.

Każda technika chromatograficzna polega na rozdzieleniu składu badanej mieszaniny, a następnie na przeprowadzeniu detekcji poszczególnych jej składników. Sam rozdział substancji następuje wskutek przepuszczenia roztworu badanej substancji przez specjalnie spreparowaną fazę rozdzielczą, zwaną częstokroć złożem.

Ową fazą rozdzielczą są najczęściej substancje wykazujące właściwości sorpcyjne lub zdolne do innych oddziaływań względem przepływających substancji.

Z kolei podczas przepływu eluentu, czyli fazy ruchomej, właśnie przez fazę rozdzielczą, następuje zjawisko wymywania związanych lub zaadsorbowanych substancji. I co najistotniejsze, intensywność tego procesu bywa różna dla poszczególnych składników danej mieszaniny. Zatem dzięki temu, iż jedne składniki są zatrzymywane w fazie dłużej, a inne krócej, możliwym jest ich separacja. Dodatkowo czas przebywania danego składnika w kolumnie podczas procesu rozdziału nazywany jest czasem retencji.

  chromatograf

  Potrzebujesz pomocy lub szczegółów oferty Chromatografów?

  Skontaktuj się z nami – pomożemy i zaproponujemy indywidualną ofertą

  Chromatografy w AnchemPlus!

  Ze względu na rodzaj użytego eluentu (czyli fazy ruchomej) można zasadniczo wyróżnić trzy rodzaje metod chromatograficznych:

  • Chromatografia cieczowa – eluentem jest w tym przypadku ciekły rozpuszczalnik lub mieszanina rozpuszczalników
  • Chromatografia gazowa – eluentem jest w tym przypadku gaz (najczęściej stosowany jest hel, argon, wodór lub azot)
  • Chromatografia nadkrytyczna – eluentem jest w tym przypadku substancja w stanie nadkrytycznym

  Stosunkowo najczęściej stosuje się chromatografię gazową, której zaletą jest możliwość użycia bardzo niewielkiej ilości analizowanej substancji, by precyzyjnie ustalić skład procentowy mieszanin związków chemicznych. Stosowana jest ona do szybkiej analizy składu, jak i oceny czystości danej mieszaniny. Znajduje swe zastosowanie zarówno w przemyśle, kryminalistyce, jaki rozmaitych laboratoriach.

  Gdy z kolei spojrzymy na rodzaj fazy stacjonarnej i sposób jej przygotowania, możemy wyróżnić:

  • Chromatografię cienkowarstwową, gdzie fazę rozdzielczą stanowi cienka warstwa fazy stałej naniesiona na płytkę.
  • Chromatografię bibułową, gdzie fazę rozdzielczą stanowi piasek lub arkusz bibuły
  • Chromatografię kolumnową, gdzie faza rozdzielcza umieszczona jest w specjalnej kolumnie
  • Chromatografię powinowactwa, gdzie faza rozdzielcza jest zdolna do oddziaływań o zmiennym powinowactwie
  • Chromatografię jonowymienną, gdzie substancje oddziałują ze złożem za pomocą oddziaływań jonowych.